Skip to main content

Betingelser

Betingelser ved bestilling, betaling og reise

Bestilling og betaling: 

Etter bestilling av din reise på www.olivenreiser.no får du/dere tilsendt bekreftelse på bestillingen på oppgitt e-postadresse. 

30 dager etter bestilt reise innbetales et forskudd på kr. 5000,- pr. person. Faktura på depositum og restbeløp sendes til samme e-postadresse som bekreftelsen. Man kan også betale via «Min side» på olivenreiser.no. Restbeløpet må betales innen 30 dager før avreise

Påmeldingen er bindende ved 30 dager før avreise (restbeløpets forfallsdato). Oliven Reiser forbeholder seg retten til å foreta nødvendige endringer av våre reiseopplegg. Manglende betaling gir Oliven Reiser AS rett til å heve bestillingen. Vi sender reisebevis elektronisk. Ved reisemål hvor det kreves spesiell dokumentasjon (eks. visum), sendes de per post.

Vi tar forbehold om endring av turinnhold/avreisetidspunkt/hoteller/reiserute og andre forhold som vi ikke har kontroll på. 

Avbestilling: 

Følgende regler gjelder ved avbestilling:

Hvis turen avbestilles mellom 60 og 31 dager før avreise, belastes du med et administrasjonsgebyr på kr. 300,- pr. person. Avbestilles turen mellom 30 og 15 dager før avreise, beholder Oliven Reiser innbetalt forskudd. Avbestilles turen 14 dager eller mindre før avreise eller den reisende ikke møter ved avgang eller mangler nødvendige reisedokumenter (flybillett, pass eller lignende) beholder Oliven Reiser hele reisens pris. 

På oversjøiske destinasjoner gjelder følgende unntak av overnevnte:

30 dager eller mindre før avreise, eller den reisende ikke møter ved avgang eller mangler nødvendige reisedokumenter (flybillett, pass eller lignende), beholder Oliven Reiser hele reisens pris.  Allerede betalte flybilletter som vi ikke får refusjon for, må dekkes dersom reisen avbestilles. 

Avbestilling ved sykdom: 

Avbestillingsforsikring inngår ikke i reisens pris. Sjekk om det inngår i din reiseforsikring. 

Kanselleringer: 

Oliven Reiser forbeholder seg retten til å kansellere turer hvor antall deltakere er for lavt. 

Kansellering skal skje senest 21 dager før avreise og innbetalt beløp refunderes umiddelbart hvis ikke den reisende velger å slutte seg til en annen avgang. Kun dersom det oppstår hendelser utenfor Oliven Reiser sin kontroll som gjør det umulig eller utilrådelig å arrangere turen, kan den kanselleres mindre enn 21 dager før avreisedato. 

Forsikring: 

Det er et vilkår på alle våre reiser at kunden anskaffer reiseforsikring for egen regning. Dette gjelder en fullgod syke- og ulykkesforsikring som også skal dekke en eventuell hjemtransport. På turer i Europa er det en fordel å ta med Europeisk Helsetrygdekort. Dette gir deg rett til legebehandling på lik linje med landets innbyggere (gjelder alle EØS land).                  

Oliven Reisers ansvar: 

  • Oliven Reiser AS forplikter seg til å gjennomføre et avtalt program med reiserute og innhold ifølge utsendt reisebeskrivelse med de forbehold som beskrevet. Informasjon om flytider og flyselskap er foreløpig. Endelig informasjon framgår i reisedokument og på flybillett. Det tas imidlertid forbehold om endringer i programrekkefølgen og endringer av flyavganger, samt lokale forhold utenfor vår kontroll. Oliven Reiser påtar seg intet ansvar for tap eller ulempe som skyldes den reisendes egen forsømmelse. 
  • Vårt maksimale ansvar for bagasje under transport ved sykkelturer begrenser seg til NOK 5000 pr. person. 

Den reisendes ansvar: 

  • Den reisende står ansvarlig for å holde arrangøren orientert om en eventuell endring av post/emailadresse, slik at informasjon og reisedokument kommer fram i tide. 
  • Den reisende har selv ansvar for å kontrollere at mottatte reisedokumenter er korrekteog at reisebetingelsene er lest
  • Den reisende plikter også å opptre på en slik måte at det ikke er til sjenanse for andre eller skaper sikkerhetsmessige eller andre problemer for de medreisende eller Oliven Reiser. Grovt brudd på disse bestemmelsene gir Oliven Reiser rett til å vurdere hjemsendelse på den reisendes regning. 
  • Under sykkelturer må den reisende selv ta ansvar for bruk av sykkelhjelm, for å følge trafikkregler og for eget inntak av alkohol. Den reisende skal til enhver tid følge lokale guider og reiselederes anmodninger og retningslinjer.
  • Det er den reisende selv som har ansvar for å være fysisk skikket til å delta på en sykkel- eller vandretur. Sykkelturene har variert vanskelighetsgrad. Ved leie av elsykkel er det viktig å gjøre seg kjent med den type sykkel på forhånd. 

Det er den reisendes ansvar å kontakte vaksinasjonskontor for å få eksakte anbefalinger. Flybillett og evt. visum er verdipapir som den reisende har ansvar for under hele reisen. Eventuelle kostnader ved å framskaffe ny billett må dekkes av den reisende. Dette gjelder også pass og visum. Den reisende står økonomisk ansvarlig for selvforskyldt skade på og tyveri av sykkel og elsykkel. Dette gjelder også skade på hotellinventar. Dvs. at den reisende er ansvarlig for ødeleggelser og tap o.l. etter vanlige erstatningsrettslige regler. Dersom utleier / representant på destinasjon krever det, er den reisende forpliktet til å undertegne lokale leieavtaler (eks. for sykler) og betale depositum hvor dette er påkrevd. Legeattest.pdf 

 

Særskilte krav i bestemmelseslandet: 

På enkelte destinasjoner kan det være særskilte pass-, visum- eller helsekrav. Disse er oppgitt for det enkelte bestemmelsessted på Oliven Reiser sin nettsider og i katalog. Kravene vil også være gjengitt i utstedt reisebevis. Den reisende er selv ansvarlig for å sørge for å oppfylle disse kravene før avreise. 

Flyreiser: 

Under flyreisen flyr den reisende i henhold til betingelsene i flyselskapets befordringsansvar. Dette gjelder også problemer og ulemper som kan oppstå på grunn av forsinkelser ved ankomst til reisens startpunkt eller ved hjemreise og transport av bagasje. 

Ved klage: 

Hvis den reisende finner mangler ved produktet, må det straks informeres om dette til Oliven Reiser kontor i Norge og representanten på det aktuelle reisemålet.  Hvis manglene ikke rettes opp på en tilfredsstillende måte, kan den reisende ha krav på prisavslag, under forutsetning av at den reisende informerer om dette under reisen. Retten til kompensasjon gjelder ikke hvis det kan dokumenteres at mangelen ikke skyldes Oliven Reiser, noen av våre stedlige samarbeidspartnere eller at ingen kunne avverge hendelsen. Hvis det oppstår uenighet mellom den reisende og Oliven Reiser, kan den reisende bringe saken inn for Reklamasjonsnemda for Pakkereiser innen fire uker etter at svar fra Oliven Reiser foreligger. 

Forbehold om prisendringer og tilleggsprodukter: 

Prisene baserer seg på valutakurser september 2020. Hvis valutakurser, flypriser eller avgifter/skatter endrer seg fra denne dato forbeholder vi oss retten til å endre prisene iht Lov om pakkereiser §19 og Alminnelige vilkår for pakkereiser. 

Dersom prisøkning utgjør 8 % eller mer av reisens pris, har den reisende rett til å avbestille reisen og få refundert innbetalt beløp. Det er med unntak av flyskatter og oljetillegg som kan endre seg utenfor vår kontroll, og kunden plikter da å betale disse da de pålegges av myndigheter og flyselskap. Valgfrie tilleggsprodukter bestilt av den reisende vil bli tillagt oppgitt pris.  

Ved eventuell fullført betaling vil overnevnte bli etterfakturert.

Alle eventuelle rabatter er individuelle, herunder kampanjetilbud o.l. Det er angitt pris på bestillingstidspunktet som er gjeldende, med unntak av endringer som fremgår av Lov om pakkereiser §19 og Alminnelige vilkår for pakkereiser.

Pakkereiseloven: 

Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven). 

Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Oliven Reiser AS har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt. 

Oliven Reiser AS har dessuten en lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport. 

Flere opplysninger om sentrale rettigheter etter pakkereiseloven og pakkereiseforskriften (se vedlegg 1) finner du ved å følge linkene. 

Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (Pakkereiseloven) https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018061532 

  

Oliven Reiser AS er medlem av reisegarantifondet. 

www.rgf.no 

Vi tar forbehold om trykkfeil i reisedokumenter og på nettside.  

Fulltekstsøk
Kontakt oss
Adresse:
Oliven Reiser AS
Holbergsgate 14
3717 Skien
Norway